Jäta sisu vahele

Kasvatades ja kasvades koos parema tuleviku hüvanguks

Loome koostöö ja õppe kaudu uuenduslikke lahendusi toidu kasvatamise, aianduse ja rohelisemate linnade hüvanguks. Usume, et loodusele positiivse mõjuga lahendused on hädavajalikud puhta toidu tootmisel ja linnakeskkonna rohestamisel. Samuti usume, et jätkusuutlikud lahendused loovad positiivse meeleolu ja optimistliku tulevikuvaate.

icon-co2-cloud

Meie väärtusahela CO2-mahukus -50%

Koos oma väärtusahela partneritega kärbime 2030. aastaks CO2-mahukust 50%.

 

Suurendame ringlusmaterjali kasutamist

Meie eesmärk on suurendada 2030. aastaks ringlusse võetud tooraine kasutamist kasvusubstraatide ja pakendamise valdkonnas.

100% vastutustundlikult toodetud turvas

Meie eesmärk on kasutada 2030. aastaks oma tootmises 100% vastutustundlikult toodetud sertifitseeritud turvast.

Edu võti on koostöö

Keskendume oma tegevuses vastutustundlike partnerite leidmisele ja kaasamisele. Meie ühiseks hüvanguks soovime allkirjastada kõigi oma partneritega eetikakoodeksi.

Jätkusuutlikkus on meie strateegia ja eesmärkide elluviimisel kesksel kohal

Inimesed, planeet ja tooted – need on kolm vaatenurka, millest lähtume jätkusuutlikkuse käsitlemisel, et saavutada oma lõppeesmärk parandada aasta-aastalt meie positiivset puhasmõju, mis tähendab, et soovime järjepidevalt anda maailmale rohkem, kui temalt võtame.
Kliimakriis, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, ökosüsteemi seisundi halvenemine, kasvav elanikkond ja suurenenud toiduvajadus on probleemvaldkonnad, kus võime enim mõju avaldada. Selliste ühiskondlike muutustega kaasnevad meie valdkonna ja ettevõtte jaoks nii probleemid kui ka võimalused.
Loe lähemalt >

Tõhus juhtimisstruktuur

Jätkusuutlikkuse valdkonna tööprojektide ja tegevuskava eduka elluviimise eest vastutab Kekkilä-BVB juhtkond. See tagab, et jätkusuutlikkus on ettevõtte tegevusse lõimitud ning et meie ambitsioonikate sihtide saavutamist toetavad kõik organisatsiooni äri- ja funktsiooniüksused. Kõigi Kekkilä-BVB töötajate aastaeesmärkide hulka kuuluvad ka asjakohased jätkusuutlikkuse valdkonna eesmärgid. Kaasates kõik meie kolleegid hanke-, äritegevus-, personali-, müügi- või muus osakonnas, viime oma eesmärgid ellu. Kekkilä-BVB jätkusuutlikkuse direktor ja jätkusuutlikkuse juht jälgivad, et kestlikkuseesmärgid on kooskõlas turu vajaduste ja arengutega, ning juhivad meie eesmärkide saavutamist.

Klõpsake siin ja lugege Neova kontserni jätkusuutlikkuse aruandest lähemalt meie tegevuse ja saavutuste kohta jätkusuutlikkuse valdkonnas (EN). Kerige alla leheküljele 54.

Meie jätkusuutlikkuse tegevuskava kolme sihtvaldkonna puhul võetakse arvesse nii jätkusuutlikkuse keskkonnaalaseid, sotsiaalseid kui ka ärilisi aspekte.

Meie eesmärgid toodete ja lahenduste täiustamisel

Loe lähemalt

Meie eesmärgid äritegevuse edendamisel tasakaalus loodusega

Loe lähemalt

Meie eesmärgid oma inimeste ja partnerite kasvamise toetamisel

Loe lähemalt

Edu võti on koostöö

Loome kasvusubstraatide valdkonna lahendusi jätkusuutliku arengu võimaldamiseks. Ainus viis meie negatiivse puhasmõju vähendamiseks on teha koostööd meie väärtusahela klientide ja partneritega. Jätkusuutlikkuse valdkonnas ei ole konkurente – on ainult partnerid, kellega koos parema homse nimel kasvatada ja kasvada.

Teeme koostööd enam kui 50 meie kasvatusväärtusahelasse kuuluva partneriga, et luua ühist teadmust ja edendada ökosüsteemist lähtuvat mõtlemist. Meie uuendused aitavad kaasa jätkusuutlike lahenduste loomisele toidu tootmise, aianduse ja haljastuse valdkonnas.

Suurendame aasta-aastalt meie positiivset mõju

Meie jätkusuutlikkuse tegevuskava juhindub ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja meie peamine eesmärk on suurendada aasta-aastalt meie positiivset puhasmõju. See tähendab, et soovime järjepidevalt anda maailmale rohkem, kui temalt võtame.

Kuidas Kekkilä-BVB aitab kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisele?

 

Juba praegu positiivse puhasmõjuga ettevõte

Oma tegevuskavast saame juhised, kuidas olla positiivse puhasmõjuga ettevõte – ettevõte, mis annab maailmale rohkem, kui temalt võtab. Parim viis seda teha on pakkuda ohutuid, sotsiaalselt vastutustundlikke, keskkonnasõbralikke ja tõhusaid kasvatamislahendusi.

Ettevõtte Upright Project läbi viidud teaduslik valideerimine kinnitab, et loome iga teenitud euro kohta üle nelja korra rohkem ühiskondlikku väärtust kui keskmine ettevõte.

Olelusringi hindamine

Kasutame olelusringi hindamise (LCA) mudelit, et hinnata kasutatavate toorainete keskkonnamõju, optimeerides samal ajal kasvunäitajaid. Meie teadus- ja arendustegevuse osakond teeb koostööd teadusasutuste, tarnijate ja klientidega, et leida kasvusubstraatide tootmiseks uut toorainet. Kõigil neil toormaterjalidel on tõhususe ja jätkusuutlikkuse aspektist kindlad eriomadused.

LCA näitab keskkonnamõju olelusringi eri etappides: kaevandamine, logistika, tootmine, kasutamine ja kasutuselt kõrvaldamine. See võib anda kasulikku teavet ka muude teemade kohta. Selle abil on võimalik välja selgitada, kuidas teatud toode mõjutab ressursside nappust, CO2-jalajälge, veetarbimist, bioloogilist mitmekesisust jne.

Loe lähemalt (EN)>

Seotud juhtumilood

Otsi