Hyppää sisältöön

Vastuullinen turvetuotanto ja soiden ennallistamiskonsepti

Vastuullinen turvetuotanto ja soiden ennallistamiskonsepti

Lainsäädäntö ohjaa turvetuotantoa

Suon ottaminen turvetuotantoon on tiukasti säänneltyä toimintaa. Turvetuotannon edellytyksenä on ympäristölupa. Ympäristölupien vaatimuksissa on maakohtaisia eroja.

Turvetuotannon vaikutuksia ympäristöön seurataan toiminnan kaikissa vaiheissa. Ympäristövaikutuksista erityisesti turvetuotannon kuivatusvesien käsittely sekä siitä aiheutuvan kuormituksen vaikutukset vesiympäristöön.

Turvetuotantoalueilla paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) määritetään kohdekohtaisesti erikseen jokaiselle kohteelle.

Turvetuotannon vesienkäsittelymenetelmät

Vesienkäsittely ympärivuotisesti pintavalutuksena tai kemiallinen puhdistus on parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Riippumatta tuotantoalueen koosta, ympärivuotisen pintavalutuksen mahdollisuus on aina selvitettävä. Mikäli pintavalutus ei ole alueelle soveltuva, on vesienkäsittelymenetelmän oltava vähintään yhtä tehokas. Muut vaihtoehdot vesienkäsittelylle ovat kasvillisuuskentät, kosteikot ja kemiallinen puhdistus. Kohdekohtainen paras käyttökelpoinen tekniikka voi olla myös erilaisten menetelmien yhdistelmä.

Tavoitteena 100 % BAT

Tavoitteenamme on kaikkien tuotantoalueiden vesienkäsittelyn toteuttaminen BAT mukaisesti. Tämä on osa kestävän turvetuotannon ja seuraavan maankäytön konseptiamme. BAT 100 % alkaa vesienkäsittelyn suunnittelulla kohdekohtaisesti. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ovat aiemmin esitellyt pintavalutuskentät ja kemiallinen vesienkäsittely.

Kuivatusvesien käsittely alkaa vesien johtamisella tuotantokentältä laskeutusaltaaseen. Laskeutusaltaassa suurin osa kiintoaineesta laskeutuu altaan pohjalle hidastuvan virtaaman vaikutuksesta. Laskeutusaltaalta vesi johdetaan pintavalutukseen, kasvillisuuskentälle, kosteikolle tai kemialliseen vesienkäsittelyyn, jotka sitovat tehokkaasti kiintoainesta ja ravinteita.

Kemiallinen vesienkäsittely soveltuu alueille, joilla ei ole pintavalutukseen tai muihin tehostettuihin menetelmiin soveltuvaa aluetta käytettävissä.

Haluatko tietää enemmän vastuullisesta turvetuotannostamme? https://www.neova-group.com/vastuullisuus/ymparistovastuu

Etsi