Hyppää sisältöön

Globaali kehitys

Kuten kaikkiin muihinkin yrityksiin, meihinkin vaikuttavat maailmanlaajuiset trendit, jotka vaikuttavat markkinoiden vaatimuksiin, hallitusten määräyksiin ja sidosryhmien toimiin. Meille keskeisiä yhteiskunnallisia kehityssuuntia ovat kaupungistuminen, ilmaston epävakaus, ekosysteemin rappeutuminen, ruokakriisi, eriarvoisuus ja resurssien niukkuus. Tämä kehitys luo sekä haasteita että mahdollisuuksia yrityksellemme.

Kaupungistuminen:

Kahden kolmasosan maailman väestöstä odotetaan asuvan kaupunkialueilla vuoteen 2050 mennessä.

Tärkeimmät haasteet ja mahdollisuudet

+ Ruuan kasvattamiseen soveltuvan, lähellä sijaitsevan viljelysmaan rajallinen saatavuus lisää joustavan ja tehokkaan viljelyn tarvetta, kuten kasvihuoneviljelyä tai kaupungeissa tapahtuvaa vertikaaliveljelyä.
+ Elämänlaadun ja kaupungin houkuttelevuuden parantamiseksi tarvitaan vihreitä kaupunkiympäristöjä, kuten puistoja, viherseiniä ja -kattoja.

Ilmastonmuutos:

Kasvihuonekaasujen kertyminen ilmakehään lisää äärimmäisiä sääilmiöitä.

Tärkeimmät haasteet ja mahdollisuudet

+ Paine vähentää (ja kompensoida) hiilidioksidipäästöjä toimitusketjussamme kasvaa, mikä johtaa huomion keskittämiseen paikallisiin ja uusiutuviin luonnonvaroihin.
+ Erityisesti kiinnitetään huomiota turpeenkorjuun aiheuttamiin päästöihin.
+ Yhä kasvava tarve kaupunkien viheralueille ja metsittämiselle puskureiksi hulevesille ja tulville sekä kaupunkien viilentämiseen.

Ekosysteemin rappeutuminen:

Ekosysteemit ovat maailmanlaajuisesti uhattuina saasteiden ja kestämättömän maankäytön vuoksi.

Tärkeimmät haasteet ja mahdollisuudet

+ On kiinnitettävä enemmän huomiota vastuulliseen hankintaan ja lionnontilaisten ympäristöjen ennallistamiseen hankintojen yhteydessä ja sen jälkeen.
+ Lisääntyny tarve kasvattaa alkuperäistä kasvustoa paikallisten ekosysteemien palauttamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Ruokakriisi:

Ravitsevien elintarvikkeiden luotettavuus ja kohtuuhintaisuus ovat vaarassa kasvaneen kysynnän ja maatalouteen kohdistuvien paineiden vuoksi.

Tärkeimmät haasteet ja mahdollisuudet

+ Viljelysmaan laadun heikkeneminen vaatii mullattomia viljelysratkaisuja sekä uudistavan maatalouden korostamista.
+ Ruoka tulee tuottaa lähellä alueita, joilla sille on suurin kysyntä, mikä vaatii paikkariippumattomia viljelystapoja.

Epätasa-arvo:

On puututtava epätasa-arvoon, joka johtuu resurssien, koulutuksen, terveydenhuollon tai tasa-arvoisen kohtelun puutteesta.

Tärkeimmät haasteet ja mahdollisuudet

+ Yhteiskunnallisesti vastuullinen toimitusketju on toimintamme edellytys ja vaatii jatkuvaa yhteistyötä kumppaneidemme kanssa.
+ Kulttuurituntemus kansainvälisessä yhtiössämme on nyt tärkeämpää kuin koskaan.
+ Tiedon jakamisen ja sponsoroinnin avulla voimme parantaa ihmisten elämää niissä yhteisöissä, joissa olemme aktiivisia.

Resurssien niukkuus:

(Ei-)uusiutuvien luonnonvarojen kysynnän kasvu asettaa paineita hankinnoille ja pakottaa disruptiivisiin ratkaisuihin.

Tärkeimmät haasteet ja mahdollisuudet

+ Lisääntyvä kilpailu (uusiutuvista) luonnonvaroista nostaa kustannuksiamme ja vaarantaa raaka-aineiden saatavuuden.
+ Kasvava kiire löytää uusia raaka-aineita, mikä kiihdyttää tuoteinnovaatiota.
+ Käytettyjen kasvualustojen kierrättäminen ja kompostointi luo uusia markkinamahdollisuuksia, mutta sitä mahdollisesti seuraavat terveyshaitat on ensin selvitettävä.

Etsi