Hoppa över innehåll

Samhällsutveckling

Som i alla andra branscher påverkas vi av den globala utvecklingen som inverkar på efterfrågan, statliga regleringar och intressenters åtaganden. För oss består samhällsutvecklingen huvudsakligen av urbanisering, klimatdestabilisering, minskning av den biologiska mångfalden, livsmedelsbrist, ojämlikhet och resursbrist. Denna utveckling skapar både utmaningar och möjligheter för vårt bolag.

Urbanisering:

År 2050 förväntas två tredjedelar av jordens befolkning bo i stadsområden.

Viktiga utmaningar och möjligheter

+ Minskad tillgång på lokal mark för att odla mat ökar behovet av flexibel och effektiv odling, som i växthus eller med (urban) vertikalodling.
+ Gröna stadsmiljöer, som parker, gröna väggar och gröna tak, behövs för att förbättra livskvaliteten och stadens attraktivitet.

Klimatdestabilisering:

Ansamling av växthusgaser i atmosfären orsakar en ökning av extrema väderförhållanden.

Viktiga utmaningar och möjligheter

+ Ökat tryck på vår leveranskedja för att minska (och kompensera) koldioxidutsläpp vilket medför fokusering på lokala och förnybara resurser.
+ Särskilt ökad uppmärksamhet på de utsläpp som orsakas av torvutvinning.
+ Ökat behov av grönare stadsområden och beskogning för att skapa buffertar för översvämningar och svala städer.

Försvagade ekosystem:

Ekosystem hotas globalt genom föroreningar och ohållbar markanvändning.

Viktiga utmaningar och möjligheter

+ Större uppmärksamhet på hållbara inköp och restaurering av naturliga miljöer under och efter inköpsaktiviteter.
+ Behov av odling av inhemsk flora för att återställa lokala ekosystem och förbättra den biologiska mångfalden.

Matkris:

Hotad tillförlitlighet och överkomlighet för näringsrika livsmedel på grund av ökande efterfrågan och press på jordbruket.

Viktiga utmaningar och möjligheter

+ Minskad kvalitet på åkermark kräver jordfria odlingslösningar samt ökat fokus på regenerativt jordbruk.
+ Mat ska produceras så lokalt som möjligt, vilket kräver ett platsoberoende odlingssätt.

Ojämlikhet:

Ojämlikhet på grund av bristande tillgång till resurser, utbildning, sjukvård eller likabehandling måste åtgärdas.

Viktiga utmaningar och möjligheter

+ En socialt ansvarsfull försörjningskedja är vår License to Operate och kräver kontinuerligt engagemang med våra partner.
+ Kulturell medvetenhet i vårt internationella företag är nu mer avgörande än någonsin.
+ Genom kunskapsdelning och sponsring kan vi förbättra livet för människor i de samhällen vi är aktiva i.

Resursbrist:

Ökad efterfrågan på (icke-) förnybara resurser sätter press på försörjningen och gör att utvinningen påverkar miljön mer.

Viktiga utmaningar och möjligheter

+ Ökad konkurrens om (förnybara) resurser ökar våra kostnader och äventyrar tillgången på råvaror.
+ En nödvändighet att hitta nya råvaror har utkristalliserats, vilket påskyndar produktinnovationer.
+ Återanvändning och kompostering av använda växtsubstrat skapar nya marknadsmöjligheter, samtidigt som potentiell kontaminering måste hanteras.

Search