Hoppa över innehåll

Policy för företagets sociala ansvar

I vår policy för företagets sociala ansvar beskrivs våra arbetsprinciper gällande frågor om hälsa och säkerhet, miljö och kvalitet. Vi följer policyn i alla våra koncernföretag och verksamheter. Policyn och dess utförande bestäms av vårt ledningssystem, våra värderingar, vår uppförandekod och våra strategiska mål. Vi bidrar till att utveckla verksamheten genom kontinuerlig förbättring och vi uppmanar alla våra anställda, partners och kunder att göra observationer och komma med förslag på förbättringar. Vi baserar allt vi gör på efterlevnad av lagar och regler, samt öppenhetsprincipen.

Huvudprinciperna i Neova-koncernens policy för företagets sociala ansvar, som ledningen och hela personalen åtar sig att följa, är:

  • Hälsa och säkerhet är vår första prioritet.

  • Vi föredrar hållbara lösningar i vår produktutveckling.

  • Vi minimerar vår verksamhets skadliga miljöeffekter.

  • Våra produkter lever upp till de kvalitetsspecifikationer som vi har avtalat med våra kunder.

  • Vi är angelägna om att hela tiden förbättra vår verksamhet.

Hälsan och säkerheten kommer först!

Vi är engagerade i att erbjuda våra anställda, partners och besökare en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att använda metoder som förebygger skador och olyckor samt främjar välbefinnande på arbetet. Vårt mål är att påverka människors tänkesätt så att de prioriterar hälsa och säkerhet främst i allt de gör. Vi använder våra arbetsinstruktioner och vår personals kompetens för att identifiera och minska risker och faror. Vårt mål är noll olyckor.

Miljö – en väsentlig del av hållbarheten

Vi är angelägna om att ge våra anställda, partners och besökare en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att använda metoder som förebygger skador och olyckor och gynnar välbefinnande på arbetsplatsen. Vårt mål är att påverka människors tankesätt så att de tänker på hälsa och säkerhet först, i allt de gör. Vianvänder våra arbetsinstruktioner och vår personals kompetens för att identifiera och mildra risker och faror. Vårt mål är noll olyckor.

Kvalitet – vi förlitar oss på ständig förbättring

Vi bemöter våra kunders olika behov för att säkerställa högsta möjliga kundlojali-tet och tillsammans skapa värde för våra kunder. Vi grundar våra handlingar och vår dragningskraft som partner på vår stora förståelse för våra produkters och tjänsters slutanvändare. Vi bedriver vår verksamhet på ett sådant sätt att vi kan förutse våra kunders behov. Vi anser att pålitlighet och hög produkt- och tjänste-kvalitet är oumbärligt för att kunna fortsätta med vår verksamhet. De produkter som vi levererar genomgår en systematisk produktutvecklingsprocess och är säkra att använda.

Vi strävar efter hög kvalitet i allt vi gör genom att ständigt förbättra våra proces-ser, vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster proaktivt och på ett hållbart sätt. Vi sätter upp mål, mäter våra resultat och vidtar proaktivt de korrigerande och förebyggande åtgärder som behövs, som en del i vårt ledningssystem.

 

Denna policy för företagsansvar har godkänts av Neova Oy:s styrelse den 19 juni 2019.

Search