Jäta sisu vahele

Ettevõtte vastutuse põhimõtted

Ettevõtte vastutuse põhimõtted kirjeldavad meie tegevuspõhimõtteid seoses tervise ja tööohutuse, keskkonna ja kvaliteediga. Me järgime neid kõikides kontserni ettevõtetes ja tegevustes. Need põhimõtted ja nende rakendamine põhinevad meie juhtimissüsteemil, väärtustel, tegevusjuhendil ja strateegilistel eesmärkidel. Me panustame tegevuste arendamisse pideva täiustamise kaudu ning julgustame kõiki oma töötajaid, partnereid ja kliente tegema tähelepanekuid ja parendusettepanekuid. Meie tegevus tugineb kõiges seadustele ja määrustele ning on läbipaistev.

Neova kontserni ettevõtte vastutuse põhimõtete juhtmõtted, mida juhtkond ning kogu töötajaskond järgib, on:

  • Tervis ja ohutus on meie jaoks esmatähtsad.

  • Eelistame tootearenduses jätkusuutlikke lahendusi.

  • Meie tooted vastavad klientidega kokku lepitud kvaliteedinõuetele.

  • Oleme võtnud kohustuse oma tegevust pidevalt täiustada.

Tervis ja ohutus eelkõige!

Oleme endale võtnud kohustuse pakkuda oma töötajatele, partneritele ja külalistele turvalist ning tervislikku töökeskkonda, kasutades meetodeid, mis aitavad ennetada vigastusi ja õnnetusi ning soodustavad tööheaolu. Meie eesmärk on mõjutada inimeste mõtteviisi, et nad seaksid iga tegevuse juures esikohale tervise ja ohutuse. Kasutame oma tööjuhised ning töötajate kompetentsi riskide ja ohtude tuvastamiseks ja leevendamiseks. Meie eesmärk on, et ei juhtuks mitte ühtegi tööõnnetust.

Keskkond – jätkusuutlikkuse oluline osa

Oleme pühendunud keskkonnakaitsele. Jälgime ja vähendame oma tegevuse keskkonnamõju, lähtudes pideva arengu põhimõtetest. Ennetame keskkonnaolude halvenemist ning jälgime ja vähendame oma tegevuse keskkonnakoormust. Kasutame loodusvarasid säästvalt ja soodustame elurikkust. Osana jätkusuutlikkust tagavast tööst järgime tegevusi ja sihte, mille oleme seadnud oma keskkonnategevusele. Kavandame ja rakendame meetmeid CO2-neutraalse ühiskonnani jõudmiseks. Hoogustame ringmajandust, suurendades tõhusat ringlussevõttu, kasutades ringlusse võetud toorainet ja innustades ringmajanduslikku mõtteviisi uute toodete loomisel. Arendame oma keskkonnavastutust, suheldes sidusrühmadega avatult ja astudes nendega dialoogi.

Kvaliteet – tuginedes pidevale täiustamisele

Käsitleme oma klientide erinevaid vajadusi, et tagada maksimaalne lojaalsus ja luua üheskoos klientidele lisaväärtust. Rajame oma tegevuse ja atraktiivsuse partnerina tugevale arusaamisele meie toodete ja teenuste lõpptarbijatest. Juhime oma tegevusi nii, et suudaksime prognoosida oma klientide vajadusi. Peame usaldusväärsust ning toodete ja teenuste kvaliteeti oma äri jätkamise seisukohalt hädavajalikuks. Meie poolt pakutavad tooted ja teenused läbivad süsteemse tootearendusprotsessi ja on ohutud.

Seame igas tegevuses eesmärgiks kvaliteedi, täiustades pidevalt oma protsesse, tegevust, tooteid ja teenuseid ennetaval ja jätkusuutlikul viisil. Seame eesmärke, mõõdame tulemusi ning rakendame oma juhtimissüsteemi osana ennetavalt vajalikke parandus ja ennetavaid meetmeid.

 

Neova Oy juhatus kinnitas ettevõtte vastutuse põhimõtted 19. juunil 2019.

Otsi