Jäta sisu vahele

Meie kestliku arengu tegevuskava juhindub ÜRO säästva arengu suunistest.

Meie peamine eesmärk on suurendada aasta-aastalt oma positiivset puhasmõju. Ja mitte ainult meie enda, vaid kogu väärtusahela mõju. Selle saavutamiseks oleme lähtunud oma kestliku arengu tegevuskava koostamisel ja eesmärkide seadmisel meie äritegevusega haakuvatest ÜRO säästva arengu eesmärkidest. Usume, et koos klientide ja partneritega saame nende saavutamiseks enim mõju avaldada.

Lisaks viiele peamisele kestliku arengu eesmärgile järgime ka teisi asjakohaseid kestliku arengu eesmärke, et avaldada veelgi suuremat positiivset mõju.

 

2. kestliku arengu eesmärk: kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning edendada kestlikku põllumajandust.

Maailmas, kus põllumaad jääb üha vähemaks, on elanikkonna tõhusaks toitmiseks üks lahendus kasvatamine kasvuhoones substraatides, mida ei mõjuta kohalik pinnasereostus või äärmuslikud ilmaolud. Lisaks on kasvusubstraadid ohutu ja ressursitõhusa taimekasvatuse alustala. Koostöös tarnijatega optimeerime vee, energia, väetiste ja pestitsiidide kasutamist, suurendades samal ajal saagikust pindalaühiku kohta. Näiteks osaleme liikmena valdkonnaalgatuse Plant Empowerment töös, mille eesmärk on muuta meie tegevus kestlikumaks ja energiatõhusamaks.

 

12. kestliku arengu eesmärk: tagada kestlikud tarbimis- ja tootmisviisid

Kasvav nõudlus taastuvate ja taastumatute loodusvarade järele tekitab probleeme töötlemata puhta tooraine varude ja kaevandamisega seoses. Looduse ja ühiskonna taastumisvõime toetamiseks tuleb püüda suurendada ressursside ringkasutust ja tegeleda ökosüsteemi taastamisega. Töötame koos klientidega järjepidevalt selle nimel, et optimeerida nii meie substraatide tõhusust kui ka kestlikkust. Samuti pakume ringluslahendusi järelkasutuse optimeerimiseks. Lisaks vähendame oma pakendite kaalu ja suurendame neis ringlussevõetud koostisosade kasutamist. Ühes meie lahendustega saadavad juhised ja nõuanded aitavad tagada vastutustundliku ja otstarbekohase kasutamise.

 

13. kestliku arengu eesmärk: võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks

Kasvuhoonegaaside kogunemine atmosfääri põhjustab selliste äärmuslike ilmastikunähtuste sagenemist, nagu pikemad põuad ja üleujutused, ning kahjustab ökosüsteeme ja elutingimusi kogu maailmas. Vajame lahendusi kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja juba toimunud muutustega kohanemiseks. Haljastuslahenduste pakkumise kaudu panustame aktiivselt linnade rohealadesse, mis suudavad siduda CO2 ja tekitada puhvri äärmuslike ilmaoludega toimetulekuks. Meie kutselise aianduse lahendustele tuginetakse kasvuhoones kasvatamisel, mida äärmuslikud ilmaolud ei mõjuta. Jaetarbijaile mõeldud lahendused edendavad aga koduaiandust. Samal ajal investeerime päikesepaneelide kasutamisse meie tehastes ja teistesse taastuvenergial põhinevetesse lahendustesse. Püüame oma toodete puhul transporditeekondi lühendada ning kasutada oma toodetes kohalikku ja ringlustoorainet.

 

15. kestliku arengu eesmärk: majandada kestlikult metsi, võidelda kõrbestumise vastu, peatada ja pöörata tagasi pinnase ja mulla seisundi halvenemine ning peatada elurikkuse vähenemine

Kõikjal maailmas ohustavad ökosüsteeme reostus ja jätkusuutmatu maakasutus. Et vältida edasist kahju paljudele ökosüsteemidele, mille ressurssidest me sõltume, peame kogu oma tegevuses lähtuma regeneratiivsuse põhimõttest. Toodete võimalikult kestlikuks muutmiseks kasutame olelusringi analüüsimise mudelit ja viime läbi kestlikkuse hindamisi, et teha kindlaks tooraine keskkonnamõju. Hangime ainult selliseid tooraineid, mis on kogutud keskkonnasõbralikul moel, eelistades kolmanda osapoole sertifikaadiga (nt FSC ja RPP) tarnijaid. Lisaks aitame oma lahenduste kaudu kaasa linnakeskkonna rohestamisele ja metsastamisele.

 

17. kestliku arengu eesmärk: tugevdada rakendamisvahendeid ning taaselustada üleilmne partnerlus kestliku arengu hüvanguks

Kekkilä-BVB-s luuakse pinnast kasvatamiseks ja kasvamiseks. Teame, et saavutame edu ainult siis, kui teeme koostööd kõigi väärtusahela osalistega. See kehtib nii ettevõtlusalgatustes kui ka kestlikkuse valdkonnas edu saavutamise kohta. Teeme järjepidevalt koostööd oma klientidega, et täiustada kasvusubstraatide retsepte, mis peavad olema otstarbekohased, vastates kohalikele valdkonnateadmistele ja kasvatamistingimustele. Samuti töötame koos tarnijatega välja uuendusikke lahendusi parema maailma hüvanguks. Lisaks kanname tihedas koostöös kolleegide, teadusasutuste ja valitsustega hoolt selle eest, et meie ambitsioonikad kestlikkuse valdkonna eesmärgid oleksid kooskõlas tänapäeva võimaluste ja tuleviku vajadustega.

Meie ettevõttes kehtivad miinimumpalka ja õiglast töötasu käsitlevad personalipõhimõtted tagavad nõuetekohase tasustamise

Meie programm „Ohutus ennekõike“ tagab selle, et keskendume järjepidevalt kõige olulisemale

Toetame oma töötajate arengut ettevõttesiseste ja -väliste koolituste ja programmide kaudu

Meie mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise programmi eesmärk on edendada soolist tasakaalu ja võrdseid võimalusi

Panustame puhta vee tagamisse, puhastades oma tootmis- ja ringlussevõtukohtades reovett

Meil on elektri tootmiseks oma päikesepaneelid ja soovime kasutada 2025. aastaks 100% taastuvallikatest toodetud elektrit

Teeme koostööd oma klientidega, et optimeerida saagikust ja ressursitõhusust

Meie innovatsioonistrateegia toetab meie strateegiat kestlikkuse valdkonnas ja kõigi meie peamiste kestliku arengu eesmärkide saavutamist – et saaksime koos kasvatada ja kasvada parema tuleviku hüvanguks

Kultuuriteadlikkuse tõstmise koolituste kaudu täidavad meie osakonnajuhid meie mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise programmis tähtsaimat osa

Meie programm „Grow the Joy“ ja vabatahtliku tegevuse programmid on näide sellest, kuidas teeme jõupingutusi roheliste, õnnelike ja tervete kogukondade loomiseks

Niidame rannaroostikku, et kaitsta Läänemerd ja bioloogilist mitmekesisust, ning kasutame samas pilliroogu substraatide toorainena

Kekkilä-BVB on võtnud enda kohustuseks järgida rangeid ärieetikapõhimõtteid. Meie eetikapõhimõtteid kirjeldatakse meie eetikakoodeksis

Otsi