Hoppa över innehåll

Vår handlingsplan för hållbarhet styrs av FN:s riktlinjer för hållbar utveckling (UN Sustainability Development Goals)

Vårt huvudmål är att förbättra vår positiva nettoeffekt varje år. Och inte bara vår, utan nettoeffekten i hela värdekedjan. För att uppnå det har vi baserat vår handlingsplan för hållbarhet och våra mål på FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som är kopplade till vår verksamhet. Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra kunder och partner kan påverkar dessa mest.

Utöver de fem SDG-huvudmålen rättar vi oss också efter andra relevanta mål (SDG:s) för att kunna påverka i ännu större utsträckning.

 

SDG 2: utrota svält, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

I en värld där andelen odlingsbar mark blir mindre och mindre är skyddad odling i substrat ett sätt att effektivt livnära världens befolkning eftersom den inte påverkas av lokala markföroreningar eller extrema väderförhållanden. Växtsubstrat är dessutom fundamentet för en säker och resurseffektiv odling. I samarbetet med våra leverantörer optimerar vi användningen av vatten, energi, näring och växtskydd, samtidigt som vi ökar avkastningen per ytenhet. Vi är till exempel medlemmar i Plant Empowerment, ett branschinitiativ som har som mål att odla mer hållbart och energieffektivt.

 

SDG 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Ökad efterfrågan på förnybara och icke-förnybara resurser sätter press på jungfruliga resurser och skapar en mer innovativ utvinning. Vi behöver ökad cirkulär resursanvändning och stärkt mångfald för att stötta naturen och samhällets regenerativa förmåga. Vi samarbetar ständigt med våra kunder för att optimera såväl effektiviteten som hållbarheten för våra substrat. Vi kan även erbjuda cirkulära lösningar för att optimera användningen. På liknande sätt minskar vi vikten på våra förpackningar och ökar andelen återvunnet material. Anvisningar och råd som följer med våra lösningar säkerställer ansvarsfull och ändamålsenlig användning.

 

SDG 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Ansamling av växthusgaser i atmosfären leder till extrema väderförhållanden, såsom längre torrperioder och översvämningar, samt försämrad livskvalitet och skadade ekosystem globalt. Vi behöver lösningar för att minska växthusgasutsläppen och för att anpassa oss till de förändringar som redan har skett. Med våra lösningar för landskapsarkitektur bidrar vi aktivt till grönare stadsområden som kan lagra CO2 och utgöra buffertar vid extrema väderförhållanden. Våra professionella lösningar är grunden för skyddade odlingar som är oberoende av extrema väderförhållanden. Medan våra lösningar för privatkunder främjar hemmaodling. Samtidigt investerar vi i solpaneler på våra anläggningar och i andra förnybara energilösningar. Vi försöker begränsa våra transportsträckor för våra produkter och strävar efter att använda lokala och cirkulära råmaterial i våra recept.

 

SDG 15: Hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöring, hejda förlusten av biologisk mångfald

Ekosystem hotas globalt på grund av föroreningar och ohållbar markanvändning. För att förebygga ytterligare skador på ett stort antal ekosystem och dess resurser som vi är beroende av, behöver vi ett förnybart tillvägagångssätt i allt vi gör. För att producera så hållbart som möjligt använder vi oss av livscykelanalyser och hållbarhetsbedömningar för att avgöra vilka miljökonsekvenser råmaterialen har. Vi använder bara leverantörer av råmaterial som skördats på ett miljövänligt sätt, och helst certifierade av tredje part som FSC och RPP. Och genom våra lösningar bidrar vi till gröna stadsmiljöer och skogsplantering.

 

SDG 17: Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Vi på Kekkilä-BVB lägger grunden för tillväxt. Vi vet att vi bara kan lyckas om vi samarbetar med hela värdekedjan. Detta gäller för såväl framgångsrika affärsinitiativ som hållbara förbättringar. Vi samarbetar ständigt med våra kunder för att förbättra recepten för växtsubstrat, ändamålsenliga för lokala odlingsexperter och lokala förutsättningar. Även tillsammans med leverantörer verkar vi nyskapande för en bättre värld. Och slutligen, i ett nära samarbete med våra konkurrenter, kunskapsföretag och myndigheter, säkerställer vi att våra hållbarhetsambitioner är i linje med dagens möjligheter och framtidens behov.

Vår personalpolicy om minimilöner och skälig lön säkerställer rättmätiga ersättningar

Vår säkerhet först! program säkerställer kontinuerligt fokus på det som är viktigast.

Vi stödjer våra anställdas utveckling genom interna och externa utbildningar och program

Vårt program för mångfald, rättvisa och inkludering syftar till att öka könsfördelningen och främja lika möjligheter

Vi bidrar till rent vatten genom vår efterbehandling av avloppsvatten på våra tillverknings- och återvinningsanläggningar

Vi har våra egna solpaneler för elproduktion med målet 100 % förnybar elektricitet 2025

Vi samarbetar med våra kunder för att optimera avkastning och effektiv användning av resurser

Vår innovativa strategi ser till att vår hållbarhetsstrategi och alla våra huvudmål för hållbar utveckling (SDG:s) växer tillsammans för en bättre framtid

Genom utbildningar i kulturell medvetenhet har våra chefer en viktig plats i vårt program för mångfald, rättvisa och inkludering

Vårt program Låt glädjen växa (Grow the Joy) och volontärprogram visar på våra ansträngningar att skapa gröna, lyckliga och friska samhällen

Genom att flytta vass från kusten har vi som mål att skydda Östersjön och mångfalden medan vi använder vassen som råmaterial för substrat

Vi på Kekkilä-BVB strävar efter att uppnå hög affärsetik. Våra etiska riktlinjer beskrivs i vår uppförandekod (Code of Conduct).

Search