Hoppa över innehåll

Vi gör världen grönare och friskare med hjälp av våra produkter och tjänster

Den drivande kraften för vår strategi och handlingsplan för hållbarhet är de obestridbara fördelarna och behovet av växtbaserade livsmedel, gröna stadsmiljöer och hälsofördelarna som trädgårdsskötsel ger människor globalt.

Ambitiösa mål

Vi har satt upp ambitiösa mål för oss själva för att minska vår påverkan till fördel för våra kunder och konsumenter.

Följ vår utveckling mot våra mål.

 

Ändamålsenlighet

Våra produkter och tjänster utgår alla ifrån samma princip: ändamålsenlighet. Det är mycket viktigt att ingredienserna i det valda substratreceptet är anpassade till användarens ändamål, i annat fall går alla resurser, all energi och arbetskraft för att ta fram substratet till spillo. Samtidigt har vi målsättningen att vara så hållbara som möjligt i hela värdekedjan genom samarbete och innovation.

För professionella odlare

För trädgårdsanläggare

För återförsäljare

Läs mer om våra lösningar för växtsubstrat i samband med hållbarhet.

Möjliggör säkra och rena livsmedel, gröna livsmiljöer och medveten närvaro

För professionella odlare

Hortikultur profiterar på ändamålsenliga växtsubstrat

Växtsubstrat behövs för att säkert och effektivt förse världen med livsmedel. Produktion i växthus ger upp till ca 10 gånger så mycket per ytenhet i jämförelse med produktion på fält. Det kan minska vattenanvändningen upp till 50 % och användning av gödning upp till 60 %. Hortikultur gör det möjligt att odla mat närmre tätortsområden, vilket medför färre transporter. Den garanterar också livsmedelssäkerhet och hygien.

  • Kontinuerlig kvalitetsuppföljning och lokal support
  • Digitala verktyg och labbutrustning för optimering av effektiviteten och hållbarheten
  • Vi erbjuder cirkulära tjänster för att optimera efterbehandlingen
  • Vi förbättrar ständigt våra substrat tillsammans med kunder, kunskapsinstitut och andra organisationer

För landskapsarkitekter

Naturbaserade lösningar skapar sunda och säkra tätortsområden med en stor biologisk mångfald

Träd, buskar och urbana ängar minskar risken för översvämning och hjälper till att kyla städerna på sommaren. Grön miljö bidrar till bättre hälsa och välbefinnande samt banar väg för social sammanhållning. Gröna miljöer gynnar även mångfalden vilket är viktigt då den biologiska mångfalden är hotad idag.

  • Vår expertis i landskapsarkitektur skapar gröna tak, fasader och utomhusmiljöer
  • Genom att utgå från de lokala förutsättningarna försöker vi att återanvända så mycket som möjligt av de befintliga landskapselementen
  • Tillsammans hittar vi smarta klimatlösningar som hjälper bostadsområden att öka den biologiska mångfalden, bli sundare och attraktivare att bo i

För återförsäljare

Odling är bra för dig!

Hobbyodling är bra både för den fysiska och den mentala hälsan. Din fysiska hälsa och uthållighet förbättras när du äter frukt och grönt och jobbar i trädgården, oavsett mängd. Att ta hand om plantor och arbeta i en grön miljö är avstressande och ökar den medvetna närvaron och förbättrar motståndskraften. Alla aspekter som främjar ett gott liv.

Följ våra framsteg mot våra mål som vi satt upp för 2025


20 (40)

Samarbetsprojekt med odlare för en mer hållbara praxis / 2025 (2030)


3 (6)

Nya hållbara produktkoncept för konsumenter / 2025 (2030)


30 (40)

Nya gemenskapsprojekt / 2025 (2030)


4 (6)

Projekt för gröna städer / 2025 (2030)

Relaterade fallberättelser

Search