Jäta sisu vahele

Ühiskondlikud muutused

Nagu kõiki teisigi ettevõtteid, mõjutavad meid üleilmsed ühiskondlikud muutused, mis avaldavad mõju turunõudlusele, õigusaktidele ja sidusrühmade tegevusele. Meie jaoks on määravaimad ühiskondlikud muutused linnastumine, kliima destabiliseerumine, ökosüsteemide seisundi halvenemine, toidukriis, ebavõrdsus ja ressursside nappus. Nende muutustega kaasnevad meie ettevõtte jaoks nii probleemid kui ka võimalused.

Linnastumine:

2050.aastaks peaks kaks kolmandikku planeedi elanikkonnast elama linnapiirkondades.

Peamised väljakutsed ja võimalused

+ Maa piiratud kättesaadavus toidu kasvatamiseks suurendab vajadust paindliku ja tõhusa kasvatamise järele, nagu kasvuhoonetes või vertikaalsetes (linna)farmides.
+ Elukvaliteedi ja linna atraktiivsuse parandamiseks on vaja rohelisi linnakeskkondi, nagu pargid, haljasseinad ja haljaskatused.

Kliima destabiliseerimine:

Kasvuhoonegaaside akumuleerumine atmosfääri põhjustab äärmuslike ilmastikunähtuste sagenemist.

Peamised väljakutsed ja võimalused

+ Suurenev surve meie tarneahelale süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks (ja kompenseerimiseks), mille tulemusel keskendutakse kohalikele ja taastuvatele ressurssidele.
+ Eelkõige tähelepanu suurendamine turba kaevandamisest põhjustatud heitkogustele.
+ Üha suurem vajadus linnapiirkondade rohestamise ja metsastamise järele, et luua puhvreid üleujutuste ja jahedate linnade jaoks.

Ökosüsteemide vähenemine:

Ökosüsteeme ohustab kogu maailmas saaste ja ebasäästlik maakasutus.

Peamised väljakutsed ja võimalused

+ Suurem tähelepanu ressursside säästvale hankimisele ja looduskeskkonna taastamisele ressursside hankimise ajal ja pärast seda.
+ Vajadus kohaliku taimestiku kasvatamise järele kohalike ökosüsteemide taastamiseks ja bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks.

Toidukriis:

Toiteväärtusliku toidu varustuskindlus ja taskukohasus on ohus, tingituna kasvavast nõudlusest ja survest põllumajandusele.

Peamised väljakutsed ja võimalused

+ Põllumaa halvenenud kvaliteet nõuab mullata kasvulahendusi ja suuremat rõhku taastavale põllumajandusele.
+ Toitu tuleks toota seal, kus seda kõige rohkem vajatakse, mistõttu on vaja asukohast sõltumatuid kasvatusviise.

Ebavõrdsus:

Tegeleda tuleb ebavõrdsusega, mis tuleneb ressursside, hariduse, tervishoiu ja võrdse kohtlemise puudulikust kättesaadavusest.

Peamised väljakutsed ja võimalused

+ Sotsiaalselt vastutustundlik tarneahel on meie tegevusluba ja nõuab pidevat koostööd meie partneritega.
+ Kultuuriteadlikkus meie rahvusvahelises ettevõttes on praegu olulisem kui kunagi varem.
+ Teadmiste jagamise ja sponsorluse kaudu saame parandada inimeste elu nendes kogukondades, kus oleme aktiivsed.

Ressursinappus:

Kasvav nõudlus (mitte)taastuvate ressursside järele avaldab survet tarnetele ja tekitab hävitavamat kaevandamist.

Peamised väljakutsed ja võimalused

+ Kasvav konkurents (taastuvate) ressursside pärast suurendab meie kulusid ja seab ohtu tooraine kättesaadavuse.
+ Selgeks on saanud, et uusi tooraineid on vaja kiiresti, mis omakorda kiirendab tooteinnovatsiooni.
+ Kasutatud kasvusubstraadi korduskasutamine ja kompostimine loob uusi turuvõimalusi, kuid võimaliku saastumisega tuleb tegeleda.

Otsi