Skip to content

Duurzaam oogst- en nabehandelingsconcept voor veengronden

januari 8, 2020

Voorafgaand aan het oogsten van veen moet een veengebied hiervoor worden voorbereid. Dit gebeurt onder strikt toezicht van de overheid. Hoewel de wet- en regelgeving hierover per land verschilt, zijn er vergunningen nodig. In alle fases van de veenwinning worden de effecten die deze handelingen hebben op het milieu gevolgd. Een van de milieuaspecten waarmee rekening wordt gehouden, is een verandering in de kwaliteit of het niveau van het water. Om die reden worden deze zaken continu gemonitord. Bij veenoogstgebieden worden de beste beschikbare technieken (BBT) altijd per geval bepaald. De BBT houdt rekening met de specifieke omstandigheden van elk oogstgebied.

Technieken voor het oogsten van veen

Over het algemeen is een waterbehandeling met een jaar-ronde stroming over het land of chemische zuivering de best beschikbare techniek voor de winning van veen. Deze techniek is echter niet altijd haalbaar. Allereerst moet onderzocht worden of deze techniek toegepast kan worden in het gebied. De afmeting van het gebied heeft hier verder geen invloed op. Als het gebruik van deze techniek niet mogelijk is, moet de alternatieve waterbehandelingsmethode die gekozen wordt minstens even effectief zijn als de stroming over land. Andere oogstmethoden zijn de creatie van vegetatievelden of moerassen of chemische zuivering. De best beschikbare techniek voor deze oogstgebieden kan ook een combinatie van verschillende methoden zijn.

Doel is 100% BBT

Ons doel is en blijft om in 100% van de situaties de best beschikbare technieken in te zetten (BBT). Dit is een onderdeel van ons duurzame oogst- en nabehandelingsconcept voor veengebieden. 100% BBT begint met het plannen van waterzuiveringsstructuren per locatie. De BBT zijn onder meer stroming over het land en chemische zuivering, zoals eerder genoemd. Bij het gebruik van vegetatievelden wordt water van de oogstlocatie naar een sedimentatievijver geleid. Hier wordt het grootste deel van het slib gescheiden door bezinking op de bodem van de vijver. Van hieruit wordt het water naar een overstromingsveld, vegetatieveld of moerasland geleid, die de zwevende stoffen en voedingsstoffen effectief binden. Chemische zuivering is geschikt voor gebieden waar stroming over land of andere verbeterde methoden niet mogelijk zijn.

Zoek