Skip to content

Zaken doen in evenwicht met de natuur

Elk jaar komen we een stapje dichterbij om onze broeikasgasemissies te verminderen, de circulariteit te vergroten en de biodiversiteit te verbeteren.

Bij Kekkilä-BVB doen we ons werk in evenwicht met de natuur. Dat is geen gemakkelijke taak, want voor bijna alles wat we doen, hebben we land, materialen, water en energie nodig. Maar elk jaar komen we een stapje dichterbij om onze broeikasgasemissies te verminderen, de circulariteit te vergroten en de biodiversiteit te verbeteren. Binnen onze eigen activiteiten worden deze aandachtspunten aangepakt door de implementatie van ons Green Factory-concept.

Samen met onze partners in de waardeketen verminderen wij de koolstofintensiteit met 50% tegen 2030

Uitstoot van broeikasgassen

Bij het berekenen van onze koolstofvoetafdruk houden wij rekening met de hele waardeketen. We hebben onze koolstofvoetafdruk van de hele toeleveringsketen getoetst aan het GHG-protocol.

Het grootste deel van de emissies wordt veroorzaakt door het gebruik van elektriciteit. Daarnaast zijn de indirecte emissies afkomstig van turf voor de tuinbouw. Bij de ontwikkeling van onze strategie hebben wij ons ten doel gesteld onze emissies in de waardeketen te verminderen.

Volg de voortgang van onze doelstellingen om meer natuurpositief te worden in onze activiteiten

Als onderdeel van ons Green Factory-concept gaan we in 2025 over op hernieuwbare elektriciteit voor al onze activiteiten, wat onze eigen voetafdruk aanzienlijk zal verkleinen. In de fabrieken in Finland en Estland zullen we uiteindelijk de olieverwarming vervangen door aardwarmte of geothermische warmte.

We streven er ook naar steeds meer hernieuwbare brandstoffen te gebruiken in onze activiteiten. Een van de manieren om de uitstoot van de logistiek te verminderen, is de nadruk te leggen op lokale aankoop van materialen en minimumdrempels vast te stellen voor de hoeveelheden die moeten worden getransporteerd.

We ondernemen de volgende actie:

  • Als onderdeel van ons Green Factory-concept hebben we besloten om in 2025 over te schakelen op hernieuwbare elektriciteit voor al onze activiteiten, wat onze eigen voetafdruk aanzienlijk zal verkleinen.
  • In 2022 voeren wij verschillende evaluaties uit voor de vervanging van olieverwarming door aardwarmte of geothermische warmte in fabrieken in Finland en Estland.
  • Teneinde onze logistieke emissies te verbeteren, concentreren we ons op de lokale aankoop van materialen en stellen wij minimumdrempels vast voor de hoeveelheden die moeten worden getransporteerd.
  • Wij dagen de turfleveranciers uit om te zoeken naar manieren om de emissies tijdens het ontginnen en na het gebruik te verminderen; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een massatransfermethode bij het oogsten van turf. Turf is momenteel een essentieel materiaal voor de groeimedia-industrie en het is het meest veilige, veelzijdige, doeltreffende en schone materiaal voor de teelt. En ware het niet om zijn koolstofvoetafdruk, dan zou het ook de meest milieuvriendelijke zijn.

Turf is een vitale grondstof voor teeltmiddelen

Een ander onderwerp waarover door de hele sector veel wordt gesproken, zijn de emissies van de turfwinning, die de grootste invloed op onze totale uitstoot van broeikasgassen hebben. Wij dagen onze leveranciers uit om te zoeken naar manieren om de emissies tijdens het ontginnen en na gebruik te verminderen.

Turf is momenteel een essentieel materiaal voor de groeimedia-industrie en is het meest veilige, veelzijdige, doeltreffende en schone materiaal voor de teelt. En ware het niet om zijn koolstofvoetafdruk, dan zou het ook de meest milieuvriendelijke zijn.

Tuinieren en groenvoorziening creëren een positief netto-effect

Het is van belang om te kijken naar het positieve netto-effect dat we hebben met onze groeimedia-oplossingen bij het berekenen van de CO2-voetafdruk. Vooral bij tuinieren en groenvoorziening is de koolstofvoetafdruk van de groeimedia zelf verwaarloosbaar in vergelijking met de planten, struiken en bomen die erin worden gekweekt.

Rekening houden met de gehele waardeketen

In een professionele beschermde teelt kan de opbrengst tot 10 keer hoger zijn dan in de vollegrondsteelt. Dit betekent dat land beschikbaar kan worden gemaakt voor het kweken van bomen voor koolstofopslag. Bovendien is het mogelijk het gebruik van meststoffen met 60% te verminderen, evenals de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot. En door beschermde teelt kunnen extreme weersomstandigheden, bodemverontreiniging of andere gebeurtenissen geen oogstverliezen veroorzaken, wat een verspilling van energie, water, meststoffen en arbeid zou zijn. Dat is ook de reden waarom we bij onze zoektocht naar de meest duurzame groeimedia rekening houden met de impact van de hele waardeketen, anders eindigen we met suboptimale oplossingen.

De normen volgen

Om de kwaliteit en de milieuprestaties van onze activiteiten te verbeteren, volgen wij normen zoals de ISO 9001- en ISO 14001-certificeringen. De ISO 9001 geldt voor alle vestigingen van Kekkilä-BVB. In de toekomst blijven wij de ISO 14001 toepassen op de Nederlandse vestigingen.

Lees meer over onze certificeringen, frameworks en lidmaatschappen die ons werk op één lijn brengen.

Volg de voortgang van onze doelstellingen:

 

Greenhouse gas emissions

CO2 footprint of operations (scope 1+2) (ktCO2-eqv.)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

Base

+8%

-17%

-50%

-50%

 

Greenhouse gas emissions

CO2 footprint of operations (scope 1+2+3) (tCO2/M€)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

Base

-5%

-30%

-25%

-50%

 

Circularity

Volume of circular raw materials (M m3)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

0,8

1,0

1,0

1,4

2,0

 

Circularity

Use of Recycled Materials in Packaging

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

19%

29%

31%

50%

80%

 

Circularity

Recycling Rate of Waste in Our Own Operations

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

59%

66%

85%

90%

100%

 

Biodiversity

% of Certified responsibly produced peat in own products

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

21%

48%

57%

80%

100%

 

 

Verwante casusverhalen

Zoek