Hoppa över innehåll

Kekkilä-BVBs certifikat, medlemskap och ramverk

Vi har åtagit oss att ständigt vidareutveckla oss vad gäller hållbarhetsfrågor och säkerhet. Genom att mäta, övervaka och göra oss förtjänta av certifikat vill vi visa våra kunder och intressenter att vi är fast beslutna att ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och vår verksamhet.

ISO 9001 KVALITETSCERTIFIKAT

ISO 9001:2015 är den internationellt mest kända och allmänt använda standarden för kvalitetshantering. Standarden gör det möjligt för företag att bättre betjäna sina kunder och se till att produkter och tjänster uppfyller kraven från kunder, intressenter och myndigheter. I Kekkilä-BVB är huvudmålen för kvalitetsstyrningen att kontinuerligt förbättra verksamheten, minimera riskerna och öka kundnöjdheten. Mer information om ISO standarder..

Kekkilä-BVB ISO 9001 Kvalitetscertifikat

Kekkilä-BVB Brill Substrate GmbH ISO 9001 kvalitetscertifikat

ISO 14001 MILJÖCERTIFIKAT

ISO 14001:2015 är världens mest kända modell för miljöhanteringssystem. ISO 14001 specificerar vilka krav en organisations miljöhanteringssystem kan använda för att bli mer hållbart och miljövänligt. Mer information om ISO standarder.

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB ISO 14001 miljöcertifikat

ISO 45001 SÄKERHETSCERTIFIKAT

ISO 45001:2018 specificerar kraven för ett hanteringssystem för hälsa och säkerhet i arbetet (OH&S). ISO 45001 bidrar till att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser genom att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro samt genom att proaktivt förbättra arbetsmiljöarbetet. Mer information om ISO standarder.

Kekkilä Eesti OÜ
Kekkilä Eesti OÜ ISO 45001

RHP-KVALITETSCERTIFIKAT

Foundation RHP är en organisation för kvalitetskontroll av trädgårdssubstrat i Europa, baserad på spårbarhetssystem. RHP kontrollerar råmaterial och växtsubstratens sammansättning i enlighet med fastställda standarder och krav. Dessa standarder baseras på kemiska, fysiska, fytogena och gemensamma aspekter. Efter analys och godkännande får växtsubstratet RHP-kvalitetsmärket. Detta innebär att växtsubstrat med RHP-kvalitetsmärkning är säkra, tillförlitliga och särskilt lämpade för ändamålet. Med RHP-kvalitetsmärket kan produkterna spåras tillbaka till de ursprungliga beståndsdelarna. Det oberoende certifieringsinstitutet ECAS kontrollerar regelbundet produktion och filer för att bekräfta att växtsubstratet tillverkas i enlighet med specifikationerna och kraven.

Kekkilä-BVB RHP

ANSVARSFULL TORVPRODUKTION
RPP-CERTIFIERING

RPP:s (Responsibly Produced Peat) principer och kriterier säkerställer en ansvarsfull torvhantering under och efter torvproduktion. Syftet med RPP-certifieringen är att säkerställa att torv för växtsubstrat skördas från hållbara källor. Torvland med hög bevarandevärde kommer inte att väljas. Målet är att återställa de ursprungliga naturliga förhållandena så nära som är möjligt och praktiskt genomförbart. RPP-certifieringssystemet består av fem kapitel om produktion och ett om kontrollkedjan: Laglighet, god förvaltning, val av plats, förberedelse av plats och torvutvinning, efter-användning/återställande, kontrollkedja och RPP-märkning.

Kekkilä-BVB

Kekkilä-BVB RPP spårbarhetssystem

Kekkilä Eesti OÜ
Kekkilä Eesti OÜ RPP Kuislemma

Kekkilä-BVB Eesti 
Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste I
Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste II

Kekkilä Oy
Kekkilä Oy RPP Linturahka

Hasselfors Garden AB
Hasselfors Garden RPP Ekebymossen

KVALITETSMÄRKNING GOOD SOIL OCH BRL-CERTIFIKAT

Foundation Quality Mark Good Soil (QMGS) är ett oberoende kvalitetsmärke för blomjordar för konsumentmarknaden. QMGS garanterar produktens kvalitet, säkerhet, sammansättning, renhet och användbarhet. Även företagens sociala ansvar, uppmärksamhet på miljöaspekter och ansvarstagande för produktförvaltningen ingår i kvalitetsmärket. QMGS-certifieringen utförs av Control Union, ett oberoende och globalt verksamt certifieringsinstitut. Mer information om QMGS.

En bedömningsriktlinje (BRL) är ett dokument som innehåller all information för bedömningen av ett certifieringssystem för nederländska trädgårdsanläggningsprodukter. De krav som ingår rör både privaträtt (marknadens kvalitetskrav) och offentligrätt. Trädgårdsanläggning har BRL9341- och BRL9335-certifikat för steniga växtsubstrat respektive kompostjordsprodukter. BRL-certifieringen utförs av KIWA. Mer information om BRL (endast på nederländska).

BVB
BVB Quality Mark Good Soil
BVB BRL9335-4 Samengestelde grondproducten
BVB BRL9341 Steenachtige producten

Medlemskap och ramverk

FN:s Global Compact

VD:ns åtagande att tillämpa universella hållbarhetsprinciper och vidta åtgärder för att stödja FN:s mål.

FN:s vägledande principer gällande företag och mänskliga rättigheter

Den globala standarden för att förebygga och hantera risken för negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

Carbon disclosure project (CDP)

En icke-vinstdrivande välgörenhetsorganisation som driver det globala informationssystemet för klimatpåverkan.

Global Reporting Initiative (GRI)

Ett ramverk för hållbarhetsrapportering som hjälper företag att kommunicera sin påverkan inom viktiga hållbarhetsfrågor.

Metodik för bedömning av nettokonsekvenserna av Upright Project

En modell för att på ett automatiserat sätt kvantifiera företagens nettopåverkan på människor, planeten, samhället och vår kunskap.

Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD)

Ett ramverk för hur man integrerar utvärderingen av klimatrelaterade risker och möjligheter i företagsstyrningen.

Search