Hoppa över innehåll

Future Fit Framework

Hållbarhet blir transparent

Allt fler kunder frågar oss hur hållbara våra produkter är. För oss är det viktigt att vara transparenta när det gäller våra råvarors och produkters hållbarhetsprestanda. För att besvara frågorna på ett konsekvent sätt har vi utvecklat ramverket Future Fit Framework som omfattar ett stort antal relevanta miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter inom värdekedjan. Ramverket har utvecklats genom en iterativ process där externa konsulter och intressenter samt våra interna specialister har deltagit för att säkerställa användbarhet, relevans och ett holistiskt tillvägagångssätt.

Den globala efterfrågan på odlingssubstrat mångdubblas, och alla som arbetar inom den gröna sektorn måste förstå materialens hållbarhet. Varje material har sina egna för- och nackdelar, och att förstå dessa och de hållbarhetsaspekter som är förknippade med varje material är viktigt för att kunna välja de mest lämpliga och hållbara råvarorna. Eftersom vi vill göra det möjligt för våra kunder att vara framtidssäkra måste vi veta vilka råvaror vi ska fokusera på och vilka typer av produkter vi ska utveckla.

Ett holistiskt bedömningsverktyg

Våra kunder förväntar sig högkvalitativa produkter av oss och det är vad vi vill erbjuda dem. Därför har vi utvecklat Future Fit Framework för att hjälpa oss att bedöma hållbarheten hos våra produkter och de råvaror vi använder i dem. Med utgångspunkt i att vara lämplig för ändamålet måste vi ta hänsyn till ett antal olika aspekter som rör huruvida en råvara eller en produkt är hållbar eller inte. I idealfallet är slutlösningen ett lokalt, klimatbeständigt, cirkulärt, naturpositivt och vattenbesparande substrat som bidrar till hälsa och välbefinnande i ett rättvist samhälle. I den illustration som vi presenterar behandlas de viktigaste aspekterna bakom Future Fit Framework.

En solid grund för beslutsfattande

Future Fit Framework kan spela en viktig roll i beslutsfattandet genom att identifiera risker och möjligheter för varje råvara. Efter att råvarans poängsättning har gjorts kan man vidta åtgärder för att minska riskerna eller utnyttja möjligheterna. Ramverket kan användas för att hitta optimal prestanda (fit for purpose) för våra substrat med bästa möjliga hållbarhetsresultat. Den kan användas för att jämföra olika recept. Vår R&D-avdelning använder det för att snabbt bedöma nya råvaror för att förstå deras lämplighet för framtida produkter. När den första utvärderingen ger ett positivt resultat görs en djupare utforskning med inköpsavdelning för att bekräfta de fysiska, biologiska och kemiska egenskaperna.

Ny metod 2022

Future Fit Framework introducerades 2022 och vi strävar efter att använda det för alla våra nya råvaror. Samtidigt kommer ramverket att vara en del av vår produktutvecklingsprocess. Alla nya råvaror som testas med avseende på deras fysiska, kemiska och biologiska egenskaper ska bedömas mot den för att säkerställa de mest lämpliga och ansvarsfulla produkterna för våra kunder.

Anpassad för ändamålet: Effektiviteten hos våra lösningar är utgångspunkten för all ny utveckling. Om en lösning inte är ändamålsenlig är den ett slöseri med energi, material, vatten och arbetskraft för hela värdekedjan.

Lokalt: Ju närmare våra produktionsanläggningar vi köper och säljer, desto mindre påverkas vi av störningar i leveranskedjan och desto lättare är det att engagera sig i samhället.

Klimatresistent: Material och produkter med ett lägre koldioxidavtryck föredras av regeringar, marknaden och samhället.

Cirkulärt: Ju mer material vi använder som inte bryts och som återskapas på kort sikt, desto lättare är det att säkra försörjningen. På samma sätt måste vi se till att de får ett värdefullt andra liv.

Naturpositiv: Vår roll i att göra världen grönare är oumbärlig, vi bör se till att det är fallet i hela värdekedjan.

Socialt ansvarstagande: Vår licens att verka är en värdekedja som tar hand om alla intressenters hälsa och välbefinnande.

Vattenkonservativ: Tillgången på vatten skiljer sig åt mellan olika regioner, vi bör se till att vi endast använder vatten där det finns tillräckligt med vatten.

Användarvänligt: Våra lösningar ska vara säkra och enkla att använda och bidra till användarens hållbarhet.

Hållbara förpackningar: Allt ovanstående gäller även våra förpackningar.

Search